GYNEKOLOGIE MUDr. Burešová
soukromé zdravotnické zařízení

Nahlížení do dokumentace a vydávání písemností


Podle zákona o ochraně osobních údajů smíme informace o zdravotním stavu pacientky (včetně např. výdeje zpráv, výpisů nebo receptů) mimo osob a orgánů zákonem přímo vyjmenovaných (policie atd.) podat jen těm lidem, pro které máme v dokumentaci pacientem podepsaný písemný souhlas. Stejná pravidla se týkají i nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace.

K tisku:
Souhlas s nahlížením do dokumentace a poskytováním informací o zdrav. stavu

 

Nová legislativa – nezletilé pacientky


U pacientek starších 15ti let musíme v souladu s ust. § 35 odst.3 zákona 372/2011 Sb. při poskytování zdravotní péče vyžadovat souhlas obou rodičů. Výjimku tvoří akutní stavy přímo ohrožující zdraví a život pacientky, tam samozřejmě souhlas rodičů není nutný. Jako registrující poskytovatelé zdravotní péče (stejně jako pediatři a praktičtí lékaři pro dospělé) si můžeme písemný souhlas rodičů vyžádat na začátku péče, poté již může nezletilý docházet bez doprovodu rodičů. Souhlas může udělit jeden z rodičů, druhý mu k tomu může dát plnou moc. (Oba formuláře musíme mít založené v dokumentaci). Nutný je také souhlas samotné nezletilé pacientky. Pokud dojde v jakémkoli bodě k rozporu (např. jeden z rodičů nesouhlasí, nelze získat jeho podpis atd.), jsme povinni toto oznámit soudu. Ten pak ustanoví soudního opatrovníka, který rozhodne ve prospěch nezletilého.

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (babička, druh, teta, sourozenec apod.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci. Bez tohoto souhlasu jiným osobám než rodičům nesmíme poskytovat žádné informace o zdravotním stavu nezletilého a tato osoba ani nemá rozhodovací právo.

Výjimka je v případě nepovinného očkování (Silgard, Cervarix), kdy vyžadujeme souhlas obou rodičů a nezletilého.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Pro urychlení si můžete níže uvedený tiskopis doma vytisknout a vyplnit.

K tisku:
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Plná moc

 

Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas (ne starší než 30 dnů) - není vyžadováno.
Seznam cen
zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

  • Dostupný kdykoli k nahlédnutí v ordinaci nebo v čekárně.

    Ceník služeb je aktualizován k 1.4.2015 a vychází z kalkulace ceny věcně usměrněné pro gynekologické ordinace a z bodového ohodnocení zdravotního výkonu a práce lékaře dle platného cenového předpisu MZ a jeho novelizací. Je v souladu se zák. č. 265/1991 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, zák. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a jeho novelizací, zák. č. 372 a 373/2011 Sb.

    K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb není vyžadován poskytovatelem informovaný souhlas pacienta písemnou formou s výjimkou případů, které stanoví zákon (pozitivní a negativní reverz). Ve všech případech je pacient informován pouze ústně. V případě nesouhlasu pacienta s navrženým léčebným postupem bude tento zaznamenán ve zdravotní dokumentaci ve formě tzv. negativního reverzu.